IV. ULUSLARARASI TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU


Bildiriler / Beitræge

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özeti Gönderim Son Tarihi                             : 30 Eylül 2019

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulacağı Tarih          : 5 Ekim 2019

Sempozyum Günleri                                                      : 31 Ekim – 01 Kasım 2019

Tam Metin Bildirilerin Teslim Tarihi                         : 02 Aralık 2019

WICHTIGE TERMINE

Einsendeschluss für Abstracts: 30 September 2019

Bekanntgabe der akzeptierten Beiträge: 5 Oktober 2019

Symposiumstage: 31 Oktober – 01 November 2019

Datum der Einreichung des Volltextes: 2 Dezember 2019

 

KAYIT KATILIM ESASLARI

 1. Bildiriler hakem değerlendirmesine tabi tutularak sempozyuma dahil edilecektir.
 2. Bildiriler bilimsel, özgün, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.
 3. Bildiri tam metinleri takip eden süreçte uluslararası kitap bölümü olarak yayımlanacaktır.
 4. Bildiri dili Türkçe, Almanca ve İngilizcedir.
 5. Bu üç dilden birinde yazılan bildiri özetleri konuyu açıklar mahiyette ve en az 150 en fazla 300 kelime olmalıdır. Türkçe yazılan bildirilerde İngilizce, Almanca yazılan bildirilerde Türkçe ve İngilizce yazılan bildirilerde Türkçe özetlerin bulundurulması gerekmektedir.
 6. Yazar adı, soyadı, unvanı, kurumu, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.
 7. Özetler Microsoft Word formatında aşağıda yer alan başvuru formu doldurularak sempozyum iletişim adresine 2 Eylül 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.
 8. Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Sempozyumda sunum 10 dakika ile sınırlıdır.
 10. Bildiri tam metinleri de Microsoft Word formatında Sempozyum iletişim adresine 2 Aralık 2019 tarihine kadar e-posta yoluyla gönderilmelidir.
 11. Uluslararası boyutta düzenlenecek “ IV. ULUSLARARASI TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU”na sunulan bildiriler, Akdeniz ve Selçuk Üniversiteleri Sempozyum Yayın Komisyonu Yönergesine ve sempozyum sonrası bilimsel kriterlere uygunluğuna göre yayınlanıp katılımcılara ulaştırılacaktır.

 

BAŞVURU FORMU

IV. ULUSLARARASI TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

Ünvan:

Ad-Soyad:

Kurumu:

Alanı:

Adres:

Telefon (GSM):

Telefon (Diğer):

E-Posta:

Bildiri Başlığı:

Anahtar Kelimeler:

Bildiri Özeti: (En az 250 kelimden oluşmalıdır)

Lütfen bu formu en geç 15 Eylül 2019 tarihine kadar belirtilen e-posta adreslerine gönderiniz.

E-Posta:  TRDEsymposium@gmail.com

 

 

YAZIM KURALLARI

 1. Bildiri metni, Times New Roman karakteri ve yazı tipi boyutu 12 punto kullanılarak Microsoft Office Word formatında hazırlanmalıdır. Özet, tablo, dipnot ve kaynakların yazımındaki punto büyüklüğü ise 10 olmalıdır.
 2. A4 kağıdında kenarlardan 2, 5 cm boşluk bırakılmalı, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm olarak ayarlanmalıdır.
 3. Tek satır aralığı ile yazılacak olan metinde, paragraflar arasında satır aralığı bırakılmamalı; girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk olarak ayarlanmalıdır.
 4. Başlık, büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında her iki yana yaslı olarak yazarın adı, soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda (yıldızında-astriksinde) sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
 5. Başlık ve yazar adından sonra, 10 punto harf büyüklüğüyle, Türkçe ve bir Avrupa dilinde yazılmış olan özet 150-300 kelime arasında olmalı; Türkçe ve yabancı dilde en fazla 3-5 anahtar kelime verilmelidir.
 6. Fotoğraf, çizim, grafik, harita vb. görsel malzemelerin hepsi şekil olarak tanımlanmalı, nerede kullanılacağının belirlenmesi amacıyla metinde içinde değinme yapılmalı; her bir şeklin 10 punto ile yazılmış ayrı numarası ve açıklaması olmalı, alındığı kaynak belirtilmelidir. Şekillerin numara ve açıklamaları altta, tablolarda ise üstte yazılmış olmalıdır.
 7. Sekiller ayrı bir klasör olarak CD‟ye kaydedilerek gönderilmelidir. Her bir şekil, 1MB dan küçük olmayacak boyutta ve JPG ya da TIF uzantılı olarak hazırlanmalıdır.
 8. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520); dipnot olarak gösterilecek ise yazar adı, soyadı, kitabın adı (italik); (makale ise tırnak içinde ve dergi adı italik), yayın evi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, metin sonunda soyadına göre alfabetik olarak sıralanmış ve aşağıdaki örneklere uygun olarak verilmelidir.

 

METiN İÇİ KAYNAK GÖSTERME

 • Yazar soyadı, yıl ve sayfa kullanılarak (Yazar, 1999: 113) şeklinde yapılmalıdır.
 • İki yazarlı eserlerde iki yazarın soyadı (Yazar ve Yazar, 2000: 120) şeklinde kullanılmalıdır.
 • Daha çok yazarlı eserler, yalnızca ilk yazarın soyadı verilerek (Yazar vd.) seklinde ve yine benzer biçimde yıl ve sayfa numarası yazılarak kullanılmalıdır.
 • Atıfta bulunulan eserler “Kaynakça” bölümünde ilk yazarın soyadına göre alfabetik liste olarak sıralanmalıdır.
 • Tüm yazarları aynı olan eserler yılına göre eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır.
 • Tüm yazarları ve yılları aynı olan eserler ise yılın sonuna eklenen küçük harfler kullanılarak “1999a” ve “1999b” seklinde birbirlerinden ayrılmalıdır. İlk yazarı ve yılı aynı olan üç ve daha fazla yazarlı eserler de aynı şekilde ayrılmalıdır. Örneğin: (Apaydın, 1999a: 250); (Apaydın, 1999b: 132)
 • Metinde paragraflar sola yaslı olarak başlatılır. Metnin tümü iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir.
 • Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin: “Tarihin Arka Odası programında (…).”
 • Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, çift çizgi kullanılır. Örneğin: “Bu iki katılımcı -biri ilk gruptan diğeri ikinci gruptan seçilmişlerdi- ayrı ayrı test edildiler.”
 • Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
 • Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve metinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B biçiminde harflendirilerek sıralanabilir.

 

KAYNAKÇA

Kitap:

 • Kitaplarda kullanılan baskı esas alınacaktır.
 • Timur, T. (2000). Toplumsal Değişme ve Üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.

 

İki ya da Üç Yazarlı Kitap:

 • Vatansever, A. ve Yalçın, M. G. (2015). Ne Ders Olsa Veririz: Akademisyenin Vasıfsız İşçiye Dönüsümü. İstanbul: İletişim Yayınları.

 

Üçten Fazla Yazarlı Kitap:

 • Dogu, B., Aydemir, A. T., Özçetin, B., İslamoglu, G., Bayraktutan, G., Binark, M. ve Çomu, T. (2014). Siyasetin Yeni Hali. Istanbul: Kalkedon Yayınları.

 

Editörlü Kitap:

 • Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil Yayınları. Kitapta Bölüm: 4
 • Yıldız, A. (2015). Girişimcilik, Kobi’ler ve Strateji. Girişimcilik Üzerine Temel Kavramlar: Girişim, Girişimci, Girişimcilik Kavramları. Ankara: Gazi Kitabevi, (s. 1-22).

 

Çeviri Kitap:

 • Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin Doğuşu. (çev. M. Kıratlı). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

 

Basılı Dergilerde Makale:

 • Bulut, H. (2001).“Kitle İletişim Araçları ve Suskunluk Sarmalı”. Gazi Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32(1-2): 1382-1385.

 

Elektronik Dergilerde Makale:

 • Conway, P. (2003). “Truth And Reconciliation: The Road Not Takenin Nambia”. Online Journal of Peace and Conflict Resolution. 5 (1): 50-57.
 • Varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm
 • Iki ya da Üç Yazarlı Makale: Çelik Berber, Ç. ve Odacı, H. (2015). “Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel Ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması”. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi. 30(3): 31-47.

 

Üçten Fazla Yazarlı Makale:

 • Küçük, O. vd. (2015). “Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama”. The Journal of Academic Social Science Studies. 34(4): 53-67.

 

Tez:

 • Bayramoglu, S. (2012). Türkiye’de Finansal Serbestleşmenin İktisadi Ve Mali Yapıdaki Dönüşüme Etkisi: 2000 Yılı Sonrasının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

 

Bildiri:

 • Baydar, G. (2013). “Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya”. Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi Kongre Kitabı. 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli, s. 132-142.

 

Web Sayfası:

 • UNESCO. (2013). World heritagelist. http://whc.unesco.org/en/list. (ET: 17.08.2015) Ansiklopedi Maddesi: 5
 • AKÜN, Ömer Faruk (1994); “Divan Edebiyatı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C.9, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s. 389-427.

 

Sözlük:

 • Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’sCollegiate Dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Websters.

 

Yazarı Belirtilmemiş Kitap:

 • Meydan Larousse (2000); “Mehmet Akif Ersoy”, Meydan Larousse, C.I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s.308-317.

 


Son Güncelleme : 12 Haziran Çarşamba 2019
9